Copyright fotolix.eu

China

China Zhongwei, Gaomiao Temple

China Zhongwei, Gaomiao Temple sept., 2016, China

Market in Yinchuan, China

Market in Yinchuan, China sept., 2016, China

Dong Li Tea House, Yinchuan, China

Dong Li Tea House, Yinchuan, China sept., 2016, China

Traditional singers in Yinchuan, China

Traditional singers in Yinchuan sept., 2016, China

Shuidonggou Site, Yinchuan, Ningxia, China

Mid Autumn Festival, Yinchuan sept., 2016, China

Mid Autumn Festival, Yinchuan, China

Mid Autumn Festival, Yinchuan sept., 2016, China

China Western Film Studio, Zhenbeibu, Yinchuan, Ningxia

China Western Film Studio, Zhenbeibu sept., 2016, China

The Yinchuan World Rock Art Museum, China

The Yinchuan World Rock Art Museum, China sept., 2016, China

Han Meilin Art Museum, China

Han Meilin Art Museum, China sept., 2016, China

Xixia Museum and the Western Xia Tombs, China

Xixia Museum and the Western Xia Tombs, China sept., 2016, China