Copyright fotolix.eu

aiud in black and white

  • aiudul în alb şi negru

    aiud in black and white

aiud in black and white
aiudul în alb şi negru
nagyenyed fekete fehérben

seen by / văzut de / ahogy látta
ROBERT LIXANDRU
STEFAN BALOG
ANDREI BAKÓ
IOAN HĂDĂRIG

Album published in the framework of The International Photo and Film Festival ArtAiud’16, XIIth edition.
Album apărut în cadrul Festivalului Internaţional de Film şi Foto AiudArt'16, ediţia a XII-a.
Az album az AiudArt'16, XII-ik Nemzetközi Film és Fotó Fesztivál keretén belül jelent meg.

Event in black and white

New York, December 2015.

The Romanian Cultural Institute from the American metropolis hosted the second edition of the “Inter-Art” Evening. The first, in September 2011 presented a new and exciting area of the contemporary Romanian culture through : the “Other Realities” painting exhibition, “Abstract dreams” graphics and “Three- dimensional surrealism” sculptures signed by Stefan Balog, book presentation and public lecture of Ioan Hădărig's bilingual volume “Silence poem” / “Poème du silence”, translation by Marcela Hădărig. The public lecture of the poems had background music from the “Almost Dream” album of Melodis Folk Aiud. The photos of the cozy Transylvanian city, Aiud by Robert Lixandru complete the visual image of the event.

Now the project include other areas of contemporary culture: a small graphics exhibition of 25 contemporary Romanian artists, book presentations in English, French and Romanian: “Images of old Aiud” by Robert Lixandru and Ioan Hădărig, “Words wandering from another century” , a poetry anthology in Romanian and French, including 20 contemporary poets, translated by Marcela Hădărig and graphics by Stefan Balog, “The wings of the Sky”, poems by Ioan Hădărig and illustration by Stefan Balog, “The Touch of Tomorrow”, fantastic short stories by Stefan Balog, “Bone, Flesh and Fur” by Patricia Goodrich, Elisabeth Raby and Casandra Ioan. The public lecture performed by Patricia Goodrich and Ioan Hădărig with lyrics of contemporary American and Romanian poetry marked the transition to the “Transylvania in Black and White” exhibition, one of the events proposed by the “Inter-Art” Aiud, with engravings by Stefan Balog and Andrei Bakó, photos by Robert Lixandru and poems by Ioan Hădărig.

This is the starting point of the “Aiud in black and white” album, having the same authors. Why this project? Beyond a certain nobility and charisma of the black and white image, beyond the need of an artistic communication of a space and time, we propose to enter visually in a world which made from our own visual and intellectual perception becomes a message. We communicate through images and graphic signs the dimensions of inner feelings and some lived experiences. America became for us a space where we build our creative artistic dimensions, at the same time Romania remains the artistic symbiosis of space and time, as well as the dimension of constructive artistic process. The concept of album is tributary, both through the non chromatic aproach and through the graphic dimension of the verses and the elements set on paper in a personalized representation. Each artist expresses its own cultural mark, independent of other, each artist proves the artistic defining of the project through personalized elements, through graphic transpositions of the message, through the inner dimensions of the created spaces. The poems are steps…

Ioan Hădărig
art director of the „Inter-Art“ Foundation Aiud

Eveniment în alb şi negru

New York, decembrie 2015.

Institutul Cultural Român din metropola americană găzduieşte cea de-a doua ediţie a unei seri culturale „Inter-Art“ Aiud. Prima, în septembrie 2011, a prezentat o arie culturală românescă contemporană, nouă şi incitantă prin: expoziţia lui Stefan Balog, pictură pe pânză sub titlul „Alte realităţi“/„Other Realities“, artă grafică „Abstract dreams“ și sculptură „Three-dimensional surrealism“ prezentarea şi lectura publică din volumului bilingv de poeme, Ioan Hădărig - „Poemul tăcerii“/„Poème du silence“, cu traducerea în limba franceză realizată de Marcela Hădărig. Lectura publică a poemelor avea ca fundal o ilustraţie muzicală ce face parte din albumul „Almost Dream“ - Melodis Folk Aiud care însoţește volumul. Fotografiile unui oraş transilvănean, Aiudul, realizate de Robert Lixandru, întregesc imaginea vizuală a manifestării.

Acum proiectul cuprinde şi alte zone ale artei şi culturii contemporane: o expoziţie de grafică mică cuprinzând lucrările a 25 de artişti români contemporani, prezentări de carte în limbile engleză, franceză şi română: „Imagini ale Aiudului de altădată“ de Robert Lixandru şi Ioan Hădărig, „Cuvinte rătăcite din alt secol“, antologie de poezie în română şi franceză cuprinzând 20 de poeţi contemporani, traducere de Marcela Hădărig, grafică de Stefan Balog, „Aripile cerului“, poezii de Ioan Hădărig, grafică de Stefan Balog, „The Touch of Tomorrow“, proză scurtă fantastică de Stefan Balog, „Bone, Flesh and Fur“, de Patricia Goodrich, Elisabeth Raby - SUA & Casandra Ioan – România. Lectura publică susţinută de Patricia Goodrich şi Ioan Hădărig, cu versuri din lirica contemporană americană şi română, a marcat trecerea spre expoziţia: „Transylvania in Black & White“, una dintre expoziţiile eveniment propuse de „Inter-Art“ Aiud, cu gravuri şi fotografii de Stefan Balog, Robert Lixandru şi Andrei Bakó şi poeme de Ioan Hădărig.

Acesta este punctul de la care porneşte albumul „Aiudul în alb şi negru“, având aceiaşi autori. De ce acest proiect? Dincolo de o anume nobleţe şi carismă a imaginii în alb şi negru, dincolo de nevoia unei comunicări artistice a unui spaţiu şi a unui timp, propunem, visual, intrarea într-o lume care, alcătuită din propria noastră percepţie vizuală şi intelectuală, devine un element de mesaj. Comunicăm, prin imagini şi semne grafice, dimensiunile unei trăiri interioare, a unor experienţe trăite. America a devenit pentru noi un spaţiu în care ne clădim dimensiuni artistice creatoare, România este în acelaşi timp spaţiul şi timpul de convieţuire artistică şi dimensiunea constructivă a actului artistic. Conceptul albumului este tributar, atât prin dimensiunea noncromatică cât şi prin dimensiunea grafică a versurilor, elementelor aşezate pe coală de hârtie într-o reprezentare particularizată. Fiecare artist îşi imprimă propria amprentă culturală, independent de ceilalţi, fiecare artist îşi argumen-tează definirea artistică a proiectului prin elemente individualizante, prin transpuneri grafice ale mesajului, prin dimensiuni interioare ale spaţiilor create. Poemele sunt trepte …

Ioan Hădărig
director artistic Fundaţia „Inter-Art“ Aiud

Esemény fekete fehérben

New York, December 2015.

A Román Kulturális Intézet new yorki kirendeltsége vendégül látja a második enyedi „Inter-Art” estet. Az első est 2011 szeptemberében egy tágabb kortárs román kulturális területet mutatott be, újat és izgalmasat, terület mely magába foglalta Balog István „Más valóságok” című festménykiállítását, ”Absztrakt álmok” grafikáját, „Három dimenziós szürrealizmus” szobrait, a Ioan Hădărig „A csend költeménye” / „Poème du silence”, bemutatását és nyitott olvasását a két nyelvű kötetből, francia forditás Marcela Hădărig. A versek felolvasását a Melodis Folk Aiud zenei számai kisérték a „Szinte álmok” / „Almost dream” albumról és Lixandru Robert által keszitett enyedi fotók egészitettek ki.

Most a projekt újabb kortárs kulturális részeket is érint: 25 román kortárs művész kisgrafika kiállitása, könyvbemutatók, angolul, franciául és románul: “Nagyenyed egykori képei”, szerzők Lixandru Robert és Ioan Hădărig, „Más századból eltévedt szavak”, 20 kortárs költő vers antológiája, románul és franciául, Marcela Hădărig fordításával és Balog István grafikájával, “Az Ég szárnyai”, Ioan Hădărig versei és Balog István grafikája, “A holnap érintése”, Balog István rövid fantasztikus prozája angol forditásban, „Csont, hús és szörzet”, Patricia Goodrich, Elisabeth Raby és Casandra Ioan kötete, verset olvasott Patricia Goodrich és Ioan Hădărig, Ezt követte „Erdély Fekete Fehérben” / „Transylvania in Black and White” kiállitás megnyitója Balog István és Andrei Bakó grafikájával, Lixandru Robert fényképeivel és Ioan Hădărig verseivel amelyet a nagyenyedi “Inter-Art” nyújtott.

Ettől a ponttól indul a “Nagyenyed Fekete Fehérben” című album, ugyanazokkal a szerzőkkel. Miért ez a projekt? A fekete fehér kép nemességén és karizmáján túl, egy művészeti kommunikációs szükségleten túl egy bizonyos időben és térben, vizuálisan ajánlunk egy látogatást egy olyan világba melyet saját vizuális és szellemi észlelésünk alkot és amely üzenetté válik. Ábrázolások és grafikai jelek által közöljuk egy belső érzés dimenzióját, az átélt tapasztalatokat. Amerika egy olyan térré vált számunkra, ahol épitjük művészeti kreativitásunkat, ugyanakkor Románia marad a tér és idő művészeti együttélése valamint a művészi folyamat konstruktiv dimenziója. Az album koncepciója értékelésre útal a szin nélküli dimenzió illetve a vers grafikai dimenziója által, de ugyanakkor papírra elhelyezett elemek személyesitett képviselése. Minden művész saját kulturális lenyomatát fejezi ki, függetlenül a másiktól, személyesitett elemek alapján állitja művészi létét az üzenet grafikai átültetésével, az alkotott terek belső dimenziói által. A versek lépcsök ...

Ioan Hădărig
művészeti igazgató, „Inter-Art“ Alapítvány Nagyenyed

Selection from the publication

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leave a comment